Premier League 2023/2024

Cuộc tranh đấu dự đoán
Đã đăng ký?
Giới thiệu cuộc tranh đấu

Theo dõi trong ứng dụng FotMob

Truy cập vào các dự đoán, điểm số và liên đoàn trực tiếp từ ứng dụng Android/iOS FotMob của bạn.
Android/iOS
Thêm tab
more in the app
FotMob là ứng dụng bóng đá cần phải có.
© Copyright 2024 FotMob
Theo dõi chúng tôi
© Copyright 2024 FotMob
Version: 6e6a474eb6a415403017f7bd0d58de5df5f382a1

Giới thiệu cuộc tranh đấu

Cách tính điểm như sau:

 • 100 points for correctly placed team
 • 80 points for 1 place wrong
 • 68 points for 2 places wrong
 • 58 points for 3 places wrong
 • 50 points for 4 places wrong
 • 43 points for 5 places wrong
 • 37 points for 6 places wrong
 • 32 points for 7 places wrong
 • 27 points for 8 places wrong
 • 23 points for 9 places wrong
 • 19 points for 10 places wrong
 • 16 points for 11 places wrong
 • 13 points for 12 places wrong
 • 10 points for 13 places wrong
 • 8 points for 14 places wrong
 • 6 points for 15 places wrong
 • 4 points for 16 places wrong
 • 3 points for 17 places wrong
 • 2 points for 18 places wrong
 • 1 points for 19 places wrong

Prizes

Đăng ký để lưu dữ liệu và đồng bộ qua các thiết bị.